Đào tạo

ĐƠN HÀNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH 2022

Visa kỹ năng đặc định là gì? Visa “kỹ năng đặc định” (hayTokutei Ginou) được chính thức áp dụng kể từ ngày 01/08/2019. Đây là một dạng visa biến thể...